_
Jožef Atile br 5
21000 Novi Sad
Srbija

Tel/Fax: 021 / 469 - 065
Tel/Fax: 021 / 469 - 520

e-mail: office@magmadoo.co.rs
_
Veleprodajno skladište
_


Kanalska BB
21000 Novi Sad
Srbija

Tel/Fax:021 / 66-11-049

_
___________________________________


DOO "MAGMA EXPORT-IMPORT"
_ 

DOO "MAGMA TRANSPORT"
_
 
__________________________________


FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA DOO "MAGMA" Export-Import
 

Prema članu 30. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni list SRJ", br. 71/2002), "Revizija finansijskih izveštaja obavezna je za velika i srednja pravna lica, kao i za sve emitente koji prodaju svoje dugoročne hartije od vrednosti putem javne ponude."

Prema članu 35. istog Zakona, . "Svi obveznici revizije iz člana 30. ovog zakona obavezni su da bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima i izveštaj o promenama na kapitalu, zajedno sa mišljenjem revizora, obelodane najkasnije do datuma isteka sedam kalendarskih meseci tekuće godine u sredstvima javnog informisanja ili putem WEB SITE-a." objavljujemo revizorske izveštaje za prethodne godine:

 
 
 
 
Copyright © DOO Magma
Jožefa Atile broj 5 Kanalska BB